or juni 2019

Vergaderingen in de vakantiemaanden

Er werd beslist om geen ondernemingsraden in te plannen in juli en augustus. Indien nodig kan er altijd nog een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden. Er werd afgesproken dat openstaande punten (zoals CAO104) nog wel verder zullen behandeld worden.

Periodieke informatie 1ste kwartaal 2019

De werkgever overloopt een presentatie over het eerste kwartaal van 2019. Door een verminderde marktvraag is de omzet licht gedaald. De capaciteitsbenutting blijft wel vrij hoog.

Tankpark AXX

Wij vragen of er al iets beslist is over de structuur en het personeel van het tankpark van AXX. De werkgever zegt dat er ondertussen al een nieuwe medewerker in het tankpark staat. Hij heeft ook de planning voor de verlofperiode gekregen en het ziet ernaar uit dat het zal lukken om deze periode te overbruggen. Na het verlof zal beslist worden hoe het concept van het tankpark er definitief zal uitzien.

Werklastbepaling AXX

Wij willen nog onze opmerkingen geven op het verslag van de vergadering over de shiftbezetting en verlofplanning op Vulkaciten. Volgende zaken werden daar ook afgesproken, maar niet gecommuniceerd en doorgevoerd:

 • De ploegen die op de 9/12 bezetting kunnen lopen, mogen dit ook doen
 • Nieuwe medewerkers moeten langer opleiding krijgen in dagregime
 • Er werd ook voorgesteld om alle nieuwe medewerkers in 1 ploeg te zetten voor hun opleiding
 • Wanneer ploegen op een 8/11 bezetting lopen, moeten er maatregelen genomen worden om dit mogelijk te maken, dit wil zeggen dat ook de productieplanning hieraan aangepast moet worden
 • Het einddoel blijft een bezetting van 9/12.
 • Eind september wordt bekeken of het voor alle ploegen mogelijk is om op 9/12 bezetting te lopen.

Deze maatregelen moeten het mogelijk maken om tijdelijk met een 8/11 bezetting te lopen, maar worden niet altijd toegepast. Zo zou er in het weekend geen omstel mogen gebeuren, maar dit weekend staat er weer een gepland. De werkgever zegt dat er volgende week een actie gepland staat die 5 dagen gaat duren. Hij heeft ervoor gekozen om met het afstellen te beginnen om zondagmorgen om dan tegen woensdag en donderdag terug op te starten zodat dit niet in het volgende weekend moet gebeuren.

Wij vragen of de verlofplanning voor deze zomer in orde komt en dat, zoals afgesproken, iedereen 3 aaneensluitende shifblokken verlof kan nemen. De werkgever zegt dat hij geen weet heeft van problemen met de verlofplanning. Hij benadrukt dat er niet zal getornd worden aan verlof dat ingepland staat.

Wij melden dat wij geen overurenmeldingen van het Vulkacitenbedrijf meer krijgen. De werkgever zal dit terug onder de aandacht brengen.

CAO104

Wij doen onderstaande voorstellen voor CAO104.

 1. De cao 104 heeft een duurtijd van 1 jaar
 2. Lanxess zal een langetermijnvisie uitwerken waarbij bestaande en nieuwe vacatures geëvalueerd en in kaart gebracht worden. De koppeling zal gemaakt worden met de POP-gesprekken en de wensen van het huidig personeel. Opleidingen worden aangeboden om in deze behoefte te kunnen voorzien. Hierdoor speelt de opleidingsdienst een coördinerende rol en zal ze de nodige middelen ter beschikking hebben. De HR-dienst verzamelt de gegevens en zal toezien dat er maximaal wordt ingezet op de interne mutatie voor het invullen van nieuwe en bestaande functies . Door toekomstgericht te werken moet het mogelijk zijn vol in te zetten op de carrièremogelijkheden van de huidige populatie. Externe aanwervingen kunnen enkel nadat alle interne mogelijkheden uitgeput zijn.
 3. Lanxess zal een procedure ontwikkelen waarbij de bedrijven een jaarlijkse controle doen van hun alarmmanagement. De resultaten zullen in het CPBW besproken worden.
 4. Lanxess zal in samenspraak met het CPBW onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot invoeren van een powernap.
 5. De resultaten en afspraken die gemaakt worden in de werkgroep werkbaar werk zullen onverminderd uitgevoerd worden. De mogelijkheid tot de aanvraag “aangepast werk” moet geformaliseerd en versoepeld worden. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen tot samenwerken. Niet alleen de behoefte van de bedrijven en diensten maar vooral de oplossingen voor het individu moet centraal staan.
 6. Lanxess zal het invoeren van telewerk mogelijk maken voor arbeiders en bediende. Elke aanvraag tot telewerk zal positief benaderd worden.
 7. Al de punten van het demografiefonds worden integraal opgenomen in CAO 104
 8. Afbouwregeling shiftpremie zal ook worden toegepast als een definitieve mutatie van shift naar dag gebeurt op vraag van de werknemer.
 9. Werknemers die op vraag van de werkgever van shift naar dag overgaan in de laatste 2 jaar voor de geplande (vervroegde) pensioendatum zullen hun volledige shiftvergoeding tijdens deze periodebehouden.
 10. We voorzien voor elke afdeling/ploeg gratis vers fruit
 11. De werkgever vergoedt de kosten voor oordoppen om geluidsarm te kunnen slapen voor medewerkers die hiervan gebruik willen maken
 12. De beperking van het loon tot 2.871 euro dat betaald wordt voor dagen educatief verlof wordt opgeheven voor medewerkers die een opleiding volgen die relevant is voor functies binnen LANXESS nv. Een voorafgaandelijk akkoord van de werkgever is vereist.

De werkgever zal dit bekijken en hier zo snel mogelijk op terugkomen.

Economische situatie

Capro: Behoudens werken in CPL/AZ liep de productie in mei terug op volle capaciteit. Het verkoopvolume van CPL lag lager dan gepland, bij AZ lag dit boven budget. De verkoopprijs van AS lag veel hoger dan wat werd gebudgetteerd, de traditionele zomerdip blijft voorlopig uit. De C6 grondstofprijzen stegen in mei, voor juni wordt een lichte daling verwacht. De ammoniakprijs daalde verder in mei terwijl de zwavelprijs steeg. De energieprijzen daalden verder in mei, voor juni wordt verwacht dat de prijzen ongeveer op dit lage niveau zullen blijven. In juni zal de productie op volle capaciteit lopen.

Glasvezel: De productie lag in mei onder budget door het stilleggen van 2 armen. Het verkoopvolume ligt boven budget maar de verkoopprijzen liggen onder budget. De grondstofprijzen zijn stabiel. De energieprijzen daalden verder in mei, voor juni wordt verwacht dat de prijzen ongeveer op dit lage niveau zullen blijven. Voor juni zal de productie ook onder budget zal liggen.

Wij zeggen dat de problemen zijn bij oven 2 nog steeds niet opgelost zijn. De werkgever zegt dat het nog altijd moeilijk is maar dat er volop aan gewerkt wordt om dit op te lossen.

AXX: Bij NaMBT kon er terug met 3 reactoren gelopen worden. Door gebrek lage voorraad NaMBT werd de DM productie enkele dage stilgelegd. Ook MOA liep in functie van de beschikbaarheid van H2S. Het verkoopvolume lag in mei onder budget. Door een dalende marktprijs en het seizoeneffect liggen de stroom- en aardgasprijs onder budget. Door de lagere aardgasprijs ligt de stoomprijs lager dan verwacht. Het Ecluse-netwerk is nog niet volledig operationeel.

Europa Forum

Door de verkoop van de aandelen in ARLANXEO en de aankoop van Chemtura zijn er heel wat verschuivingen binnen het uitvoerend comité van het Europa Forum. Er worden nu contacten gelegd met de vertegenwoordigers van de Europese vestigingen van Chemtura om hen mee te integreren in het Europa Forum van LANXESS.

Werkgroep werkbaar werk

Wij wijzen erop dat de medewerker met definitief aangepast werk nog steeds niet werd ingezet in de groep die de stilstanden gaan voorbereiden, dit was nochtans afgesproken in de werkgroep werkbaar werk. De werkgever zegt dat hij geen individuele dossiers in de ondernemingsraad wil bespreken, maar dat er voor deze persoon naar een oplossing gezocht wordt. Hij zegt dat voorstellen, die in een werkgroep worden gedaan, eerst geformaliseerd moeten worden in de ondernemingsraad voor ze van kracht kunnen gaan. Wij vragen wat het nut is van een werkgroep wanneer er met de afspraken die daarin gemaakt worden niet uitgevoerd worden.

Milieuwerkgroep

De vergadering van de werkgroep werd verschoven naar 28 juni 2019.

Bescherming persoonsgegevens

In de vorige vergadering hebben wij de werkgever laten weten dat er op een formulier, dat gebruikt wordt tijdens de POP gesprekken op Capro, gegevens gevraagd worden die niet geheel conform zijn met de wet op bescherming van persoonlijke gegevens. De werkgever zegt dat hij dit heeft aangekaart en dat dit formulier niet meer zal gebruikt worden.

Fietsenstallingen

De werkgever dat, gezien het huidige concept van de fietsenstalling, het niet mogelijk is om contractoren de toegang tot de fietsenstalling te ontzeggen. Hij zal de contractoren aanschrijven om hun medewerkers te vragen om geen gebruik meer te maken van onze fietsenstalling en hun fietsen mee te nemen naar het contractorpark. Wij wijzen erop dat ze dan via de wareningang binnen moeten komen, want aan poort Zuid kunnen zij het terrein niet op met een fiets. De werkgever zal er rekening mee houden.

Wij vragen om het concept van de nieuwe fietsenstalling in Lillo zodanig aan te passen dat de badges van de contractoren wel apart voor de fietsenstalling kunnen geblokkeerd worden. Een tweede aandachtspunt is dat er een rechtstreekse verbinding moet zijn tussen de fietsenstalling en het LANXESS terrein. De werkgever zegt dat LANXESS afhangt van Covestro voor het blokkeren van de badges, want zij beheren de poort. Wij stellen voor om de poort Zuid af te koppelen van het Covestro-netwerk en de bewaking hiervan onder eigen beheer te doen, desnoods gestuurd vanuit Kallo. De werkgever zal bekijken wat hier mogelijk is.

Parking Zuid

De werkgever toont het plan van de nieuwe parking. Hij zegt dat er in het nieuwe ontwerp plaats zal zijn voor meer dan 200 auto’s en dat daarom een mobiliteitsplan moest voorgelegd worden. Dit is gebeurt en het is nu afwachten op de bouwvergunning.

Wat de vraag naar ijsvorming op de wieken van de windmolen betreft, zegt de werkgever dat de wieken in de winter kunnen verwarmd worden, zodat er geen ijs kan gevormd worden op de wieken.

Jobstudenten

De meeste plaatsen voor jobstudenten werden ingevuld. Er zijn nog 2 plaatsen in september voor een administratief medewerker en er wordt nog gezocht naar een student industrieel ingenieur voor een speciaal project in augustus.

Stemadvies CEO

Wij melden dat het stemadvies dat onze CEO gaf naar aanleiding van de Europese verkiezingen ongepast en betuttelend was. De werkgever zegt dat de CEO wou wijzen op het belang van een ééngemaakt Europa voor onze firma.

Klimaatfonds

Wij vragen hoeveel subsidies LANXESS heeft ontvangen uit het klimaatfonds. De werkgever zal dit opzoeken.