or mei 2019

 Arbeidsreglement

De werkgever zegt dat hij geen opmerkingen heeft gekregen op het arbeidsreglement. Hij zal deze versie laten drukken en verdelen onder het personeel.

CAO104

De werkgever stelt voor om voor een duurtijd van 2 jaar alle bestaande maatregelen van de eerdere versies van CAO104 onverminderd verder te zetten. Als nieuwe toevoeging stelt hij voor dat nieuwe initiatieven in de werkgroep werkbaar werk kunnen besproken worden. Wij zullen dit bekijken en tegen volgende ondernemingsraad onze voorstellen formuleren.

Economische situatie

Capro: In april kon de productie niet op volle capaciteit lopen door verminderde ammoniak belevering. Het verkoopvolume van zowel CPL als AS lagen onder budget. De verkoopprijs van AS lag, omwille van het seizoenseffect, veel hoger dan wat werd gebudgetteerd. De C6 grondstofprijzen stegen in april en voor mei wordt een verdere stijging verwacht. De ammoniakprijs daalde verder in april en de zwavelprijs bleef stabiel. De energieprijzen daalden aanzienlijk in april, voor mei wordt verwacht dat de prijzen ongeveer op dit lage niveau zullen blijven. In mei zal de productie niet op volle capaciteit lopen door werken in Caprolactam en AZ. De werkgever zegt dat door de dalende vraag naar compounds er meer zal geflaked worden. Hiervoor zal 1 medewerker van Glasvezel en 3 nieuwe medewerkers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur worden ingezet in een vroeg/laat-systeem.

Glasvezel: De productie lag in april onder budget door een lagere vraag en hoge voorraad werden 2 armen van oven 1 stilgelegd. Het verkoopvolume ligt boven budget maar de verkoopprijzen liggen onder budget. De grondstofprijzen zijn stabiel. De energieprijzen daalden aanzienlijk in april, voor mei wordt verwacht dat de prijzen ongeveer op dit lage niveau zullen blijven. Voor mei verwacht men dat de productie ook fors onder budget zal liggen. De Europese glasvezelfabrikanten hebben bij de EU een onderzoek aangevraagd naar mogelijke dumping van Chinese glasvezel vanuit Egypte.

Wij zeggen dat er al een hele tijd problemen zijn bij oven 2, met enorm veel breuken tot gevolg. Dit zorgt voor wrevel op de werkvloer, zeker wanneer de leidinggevenden dan nog eens opmerkingen maken over de behaalde rendementen. De werkgever zegt dat de bedrijfsleiding de rendementen gebruikt om uit te zoeken wat er misloopt. Indien er tijdens 1 shift lagere rendementen worden gelopen dan in de andere shiften, moet er uitgezocht worden hoe dit komt, op deze manier kan er misschien achterhaald worden wat de problemen veroorzaakt. Wij zeggen dat dit bij de medewerkers niet zo overkomt, dat de leiding probeert te achterhalen wat de oorzaak is van de problemen kunnen wij alleen maar toejuichen, maar de manier waarop kan beter en zonder de medewerkers op stang te jagen met rendementen. Wat er nu gebeurt, zorgt alleen maar voor ergernissen. De werkgever zal hiermee rekening houden en beter communiceren naar de medewerkers.

AXX: Afhankelijk van CS2  leveringen, liepen er maar 1 of 2 NaMBT-reactoren. Door gebrek aan NaMBT werd de DM productie tijdelijk gestopt. Het verkoopvolume lag in maart onder budget. Door een lagere aardgasprijs ligt de stoomprijs onder budget. De stroomprijs ligt lager dan verwacht. Het Ecluse-netwerk zal pas volledig operationeel zijn in september.

Europa Forum

Er werd een kort verslag gebracht van de Europa Forum-vergadering van 21 en 22 maart 2019. Door de aquisitie van Chemtura en het afsplitsen van Arlanxeo wijzigde de samenstelling aan werknemerszijde. Eerst werden de nieuwe leden voorgesteld, daarna werd de economische situatie van het concern besproken. Ondanks de achteruitgang bij HPM omwille van problemen in de autosector, doet LANXESS het goed. Andere thema’s gingen over digitalisering, de structuur van de aandeelhouders en het klimaat dat als vast thema op de agenda van het Europa Forum zal komen.  

I-bus

In het verslag van de vergadering van de I-bus lezen wij dat het bekomen van subsidies over 2019 eerder twijfelachtig is omdat de bevoegdheid hiervoor overgaat naar de regionale vervoersregio’s. De werkgever zegt dat er geprobeerd wordt om contacten te leggen met verantwoordelijken van de lokale vervoersregio. Hij zegt dat er gevreesd wordt dat plaatselijke burgemeesters de subsidies eerder zullen toekennen aan verbeteringen aan het openbaar vervoer in hun gemeente, dan aan collectief vervoer in de haven.

Wij lezen ook in het verslag dat het project voor het collectief vervoer terug naar de tekentafel werd gestuurd omdat ongeveer 30% van de reizigers in het voorstel erop achteruit zouden gaan. De werkgever zegt dat het onderzoek nog loopt. Zo wordt bekeken of er met kortere lijnen kan gewerkt worden en of de dagbussen ontdubbeld kunnen worden. Hij zegt ook dat men de werknemersorganisatie nauwer wil betrekken in dit verhaal.

Milieuwerkgroep

De werkgroep zal op 28 mei samenkomen.

Personeelskengetallen

Wij wijzen erop dat bij Anon een shiftoperator al 6 maanden ziek is en dat er nu een vervanger moet aangenomen worden. De werkgever zegt dat hij hiervoor iemand aan het zoeken is. Op onze vraag naar de huidige stand van zaken aangaande de ploegbezetting op AXX zegt de werkgever dat er nog naar 5 nieuwe medewerkers gezocht wordt.

Sociale verkiezingen 2020

In het kader van de sociale verkiezingen, die volgend jaar doorgaan, vraagt de werkgever aan de ondernemingsraad een vrijstelling voor het bijhouden van een bijzonder register van uitzendkrachten. Deze vrijstelling kan gegeven worden door de ondernemingsraad in bedrijven waar gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkgesteld zijn. De ondernemingsraad keurt deze vrijstelling unaniem goed.

Bescherming persoonsgegevens

Wij merken op dat er op een formulier, dat gebruikt wordt tijdens de POP gesprekken op Capro, gegevens gevraagd worden die niet geheel conform zijn met de wet op bescherming van persoonlijke gegevens. De werkgever zal dit onderzoeken.

Aanmaken bindmiddelen Glasvezel

De werkgever zegt dat het contract van de tijdelijke medewerker pas over ongeveer 4 maanden afloopt. Hij zal minstens 1 maand daarvoor bekijken of deze persoon een vast contract zal krijgen.

Fietsenstallingen

Wij zeggen dat we opgemerkt hebben dat ook contractoren hun fiets in de fietsenstalling in Lillo kunnen stallen. Dit was niet afgesproken en zal er alleen maar voor zorgen dat de uitbreiding nog groter zal moeten zijn dan nu al voorzien. De werkgever zegt dat dit inderdaad niet kan en zal aan Covestro vragen om de badges van de contractoren te blokkeren voor de fietsenstalling. Wij vragen dat LANXESS dan ook contact opneemt met de contractoren om er bij hun op aan te dringen om ook iets te voorzien waar hun medewerkers hun fiets kunnen stallen.

Wij hebben vernomen dat elektrische fietsen niet meer zullen toegelaten worden op het Covestro terrein en vragen hoe dit geregeld gaat worden voor de LANXESS nv medewerkers die op een van de LANXESS-eilanden op Covestro werken. De werkgever zegt dat er hiervoor een uitzondering zal gemaakt worden.

Parking Zuid

Wij vragen of we de plannen van de nieuwe parking kunnen zien. De werkgever zal hiervoor zorgen. Hij zegt ook dat er gestart werd met de bouw van een windmolen achter het HCI bedrijf, naast parking zuid. Deze windmolen werd al ingepland in 2014, maar doordat er moest gewacht worden op de uitvoering van het SIGMA-plan (verhogen van de dijk) kunnen de werken nu pas beginnen. Wanneer de windmolen geplaatst wordt, zal er gebruik gemaakt worden van parking zuid om de onderdelen klaar te leggen en zal er ook een kraan op de parking geplaatst worden. Het havenbedrijf zal tijdens deze fase van de werken zorgen voor een alternatieve parking voor de LANXESS medewerkers.

Jobstudenten

Er werden al 3 jobstudenten geselecteerd voor de projecten die de werkgever eerder heeft voorgesteld. Er zijn al meer aanvragen dan plaatsen voor jobstudenten. De werkgever zegt dat hij de eerder afgesproken voorrangsregels zal toepassen bij het selecteren.

Loonkloofanalyse

De werkgever heeft onze opmerkingen over de loonkloofanalyse bekeken en zegt dat het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen op kaderniveau te wijten is aan het verschil in leeftijdsverschil en anciënniteit. Hij zegt dat de gemiddelde leeftijd bij mannen 46,9 jaar en bij vrouwen op 37,6jaar is; de gemiddelde anciënniteit is bij mannen 17,6 jaar en 7,6 jaar bij vrouwen. Dit effect wordt nog verhoogd door het kleiner aantal vrouwelijke kaderleden. De werkgever zegt dat het verschil in bezoldiging hierdoor afdoende verklaard wordt. Hij merkt ook op dat het gevoerde beleid geen enkel onderscheid toelaat en dat er gestreefd wordt  om, binnen 5 a 10 jaar, ongeveer evenveel vrouwen als mannen in hogere functies te hebben.