or april 2019

Loonkloofanalyse

Wij hebben de loonkloofanalyse grondig bestudeerd en komen tot de conclusie dat er bij het uitvoerend personeel bijna geen verschil merkbaar is tussen de lonen van vrouwen en mannen. Bij het kader en leidinggevenden zien wij wel een significant verschil in het nadeel van de vrouwen. De werkgever zegt dat dit een stuk te maken heeft met het verschil in leeftijd. De meeste vrouwen in hogere functies zijn nog vrij jong ten opzichte van de mannen, dit geeft een verschil in de verloning. Hij zal de cijfers verder analyseren om te zien of dit inderdaad zo is. Wij merken op dat er ook nog altijd heel wat minder vrouwen dan mannen hogere posities zitten. De werkgever zegt dat dit verschil al kleiner geworden is en dat er aan gewerkt wordt om dit nog verder te verkleinen.

Periodieke informatie 4de kwartaal 2018

Het 4de kwartaal 2018 was voor LANXESS nv vrij goed. Door hogere verkoopvolumes was er een lichte omzetstijging.

Arbeidsreglement

De werkgever zegt dat het arbeidsreglement werd uitgehangen in de sociale gebouwen, zodat alle personeelsleden dit kunnen inkijken en hun eventuele opmerkingen kunnen doorgeven aan de HR-afdeling. Tot op heden zijn er nog geen opmerkingen binnen gekomen. Het arbeidsreglement blijft nog ter inzage tot 20 april en zal in de volgende ondernemingsraad gefinaliseerd worden.

Mandaat van de commissaris van de vennootschap

De verlenging van het mandaat van de huidige commissaris wordt unaniem goedgekeurd.

CAO104

Wij vragen de werkgever om een voorstel te doen in het kader van CAO104. De werkgever zal tegen volgende vergadering een voorstel doen.

Economische situatie

Capro: De gemiddelde dagproductie lag in maart vrij hoog. Het verkoopvolume van zowel CPL lag onder budget, dat van AS lagen ruim boven budget. De verkoopprijs van AS lag, omwille van het seizoenseffect, veel hoger dan wat werd gebudgetteerd. De C6 grondstofprijzen stegen in maart en voor april wordt een verdere stijging verwacht. De ammoniakprijs daalde verder in maart en de zwavelprijs bleef stabiel. De energieprijzen blijven dalen. In april zal de productie niet op volle capaciteit lopen door een lagere vraag en een tekort aan ammoniak.

Glasvezel: De productie lag in maart onder budget. Het verkoopvolume ligt boven budget maar de verkoopprijzen liggen onder budget. De grondstofprijzen zijn stabiel. De energieprijzen zijn dalend en voor april wordt een verdere daling verwacht. Voor april verwacht men dat de productie fors onder budget zal liggen. Om de dalende vraag op te vangen wil men 2 armen van oven 1 stilleggen tot de stilstand. De werkgever verzekert ons dat er geen economische werkloosheid zal aangevraagd worden. Hij wil van deze gelegenheid gebruik maken om opleidingen in te plannen, de stilstand voor te bereiden en om overuren te verletten.

De werkgever zegt dat door de slabakkende auto-industrie, zowel in China als in Europa, de vraag naar compounds daalt wat invloed heeft op zowel Caprolactam als Glasvezel.

AXX: De productie liep op alle lijnen vrij stabiel en volgens budget. Het verkoopvolume lag in maart onder budget . Door problemen met de levering van CS2 liepen er maar 2 NaMBT-reactoren. Door een lagere aardgasprijs ligt de stoomprijs onder budget. De stroomprijs ligt lager dan verwacht. Het Ecluse-netwerk is nog steeds niet volledig operationeel.

Keukencommissie van 13 maart 2019

De volgende punten werden in de keukencommissie besproken:

 • De HR-directeur zal vanaf nu de keukencommissie leiden.
 • In de keuken van Kallo heeft men problemen om de valse wand die voor de ramen werd geplaatst te verwijderen, de bouwafdeling is nu aan het bekijken hoe dit moet worden aangepakt.
 • De werken in de keuken van Lillo zijn goed verlopen. Er is enkel nog een probleem met de soepketel, die voorlopig gerepareerd werd, maar men wil deze nog vervangen.
 • Eurest vraagt om op voorhand te verwittigen wanneer men met grotere groepen (vanaf 6 personen) komt eten.
 • Eurest wil iedereen erop attent maken dat men na het verlies van zijn of haar badge, best met de nieuwe badge eerst even langs de keuken passeert om het resterende bedrag van de oude naar de nieuwe badge te laten overzetten.
 • Om milieuredenen wordt voorgesteld om zo min mogelijk plastic bekertjes en roerstaafjes te gebruiken. Ter vervanging van de plastic tasjes aan de vendingautomaten zal iedereen een stoffen LANXESS draagtas krijgen. De werkgever dent eraan om deze samen met de nieuwe versie van het arbeidsreglement verdelen.
 • Voor de verdeling van het vers fruit (volgens afspraak uit het demografiefonds) werd bij 4 leveranciers een offerte gevraagd. Deze offertes zijn ondertussen binnen en er zal eerstdaags een beslissing vallen.

Werkgroep werkbaar werk.

Op de werkgroep van 4 april werden volgende zaken besproken:

 • Het inhoudelijk aspect en de systematiek van POP-gesprekken.
 • Peter- en meterschap terug activeren. De werkgever zal een oproep lanceren op de bedrijven om medewerkers te zoeken die, op vrijwillige basis, zich willen ontfermen over nieuwe medewerkers. Het is de bedoeling dat iedere nieuwe medewerker een meter of peter toegewezen krijgt.
 • Het inzetten van medewerkers in tijdelijk of definitief aangepast werk. Hierbij wordt gedacht aan voorbereidingen en opvolging van stilstandswerken.
 • De werkgever vraagt om eens na te denken over asymmetrische ploegen. Hij staat open voor alle mogelijke systemen en geeft als voorbeeld het invoeren van ondersteunende ploegen in vroeg/laat of dag waardoor er met een lagere bezetting kan gelopen worden tijdens de nachtshift.

Milieuwerkgroep

Wij vragen de werkgever om de milieuwerkgroep samen te roepen om het milieujaarverslag te bespreken.

Mobiliteitsbudget

Nu de regering de wet op het mobiliteitsbudget heeft goedgekeurd vragen wij of LANXESS de mogelijkheid gaat voorzien om een bedrijfswagen in te ruilen. De werkgever zegt dat hij dit zo breed mogelijk wil bekijken, maar heeft geen concrete plannen hiervoor.

Werklastbepaling AXX

Wij wijzen erop dat de evaluatie van de werklast voor de ploegen van vulkacite niet kan doorgaan in het 2de kwartaal van 2019, omdat nog steeds niet alle ploegen op de volle bezetting van 12 voltijdsequivalenten staan en er nog heel wat mensen moeten worden opgeleid. Verder willen wij duidelijk stellen dat wij niet willen afwijken van de afgesproken 9/12 bezetting. In een aparte vergadering werd afgesproken dat, enkel voor de ploegen waarbij er onvoldoende (opgeleide) medewerkers staan, er op heel tijdelijke basis nog op 8 functies kan gelopen worden. Op deze momenten zullen er geen extra werkzaamheden worden ingepland voor deze ploeg(en).

Aanmaken bindmiddelen Glasvezel

De werkgever zegt dat er een project werd opgestart waarbij externe ingenieurs aan het onderzoeken zijn om het aanmaken van de bindmiddelen te automatiseren. Dit project loopt tot eind 2019 met de bedoeling om dit begin 2020 te implementeren. Tot dan is er nog ondersteuning nodig door een tijdelijke. Wij vragen om de persoon die dit werk doet een contract van onbepaalde duur te geven, uiteindelijk moet hij nog bijna een volledig jaar ondersteuning leveren en zal er ondertussen nog wel ergens een functie vrijkomen waar hij kan worden ingezet. De werkgever zal dit bekijken.

Fietsenstallingen

Het gebouw voor de fietsenstalling in Kallo is volledig klaar, de fietsrekken zijn besteld en zullen, van zodra ze geleverd worden, geplaatst worden. Voor Lillo wordt de bouwvergunning verwacht tegen begin juni, dan moet deze nog 36 dagen uitgehangen worden voor er kan gestart worden met de bouwwerken, omdat het tegen dan bouwverlof is, zullen de werken ten vroegste starten in augustus.

Terbeschikkingstelling

De werkgever zegt dat de regels rond terbeschikkingstelling moeten gevolgd worden. Wij zeggen dat wij dit zullen blijven opvolgen en indien we een overtreding vaststellen, zullen wij hiervan melding maken bij de sociale inspectie.

Parking Zuid

De werkgever zegt dat er een gesprek is geweest met de overheidsdiensten om te zien of er een omgevings- en bouwvergunning nodig is om de aanpassingen te doen. De bouwvergunning zal pas in het najaar van 2019 afgeleverd worden dus kunnen de werkzaamheden pas in 2020 starten.

Jobstudenten

De werkgever geeft 4 mogelijke projecten waar jobstudenten met een specifiek profiel kunnen worden ingezet. Voor zowel labo zuid als voor labo Glasvezel zoekt men studenten met labo ervaring. Voor Utility Services zoekt men toekomstige ingenieurs. Hij zal deze ‘vacatures’ eerst intern bekendmaken, indien er intern niet voldoende kandidaten zouden zijn, zal hij scholen aanschrijven.

Rooklokalen

De werkgever benadrukt nog eens dat roken op LANXESS terrein onder alle omstandigheden verboden is en ook zal blijven. Er komen geen rooklokalen op het terrein. Zowel iemand die op LANXESS terrein rookt als voor wie hiervoor toestemming geeft zal hiervoor berispt worden.