or maart 2019

Jobstudenten

De werkgever werkt nog aan een lijst met projecten waar jobstudenten kunnen worden ingezet. Wij wijzen erop dat voor bepaalde taken er eerst een risicoanalyse moet gemaakt worden. De werkgever zegt dat dit dan in het CPBW zal besproken worden.

Personeelsgerelateerde voordelen en kortingen

De werkgever overloopt eerst de RSZ verminderingen voor tewerkstellingsmaatregelen die LANXESS nv krijgt. Hij zegt dat deze bedragen beduidend minder zijn dan vorig jaar. Dit komt door de taxshift die de regering heeft ingevoerd. Hierdoor moeten ondernemingen minder werkzekerheidsbijdragen betalen, maar worden andere voordelen verminderd. Daarna overloopt de werkgever de kortingen op de bedrijfsvoorheffing. Er zijn belastingvrijstellingen op volcontinu shiftarbeid, ploegendiensten en overuren en er is een belastingvermindering op onderzoek en ontwikkeling. Alle kortingen en voordelen samengeteld geeft een niet onaardig bedrag van 8.404.191,92 euro.

Wij vragen of er een tussenkomst van de overheid is in het fietsleaseplan. De werkgever zegt dat er hiervoor geen tussenkomst is. Hij kan wel een deel van de kosten voor bijvoorbeeld de fietsenstallingen recupereren via het pendelfonds. Hij geeft ook nog mee dat er vorig jaar voor ongeveer 1.220.000 kilometer aan fietsvergoeding werd uitbetaald.

Arbeidsreglement

Het ontwerp van het arbeidsreglement wordt door de ondernemingsraad goedgekeurd. De werkgever zal nu het ontwerp op het intranet plaatsen en enkele exemplaren uithangen in de sociale gebouwen zodat iedere medewerker dit kan doornemen.

Investeringsprojecten LANXESS nv in 2019

De werkgever overloopt de investeringen voor AXX in 2019.

Loonkloofanalyse 2017-2018

De werkgever zegt dat hij, in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, om de 2 jaar een analyseverslag moet maken over de bezoldigingsstructuur binnen het bedrijf. Hij overloopt kort deze analyse en vraagt of er nog opmerkingen zijn. Wij antwoorden dat we dit zullen bekijken tegen de volgende vergadering.

Mandaat van de commissaris van de vennootschap

De werkgever zegt dat het mandaat van de commissaris om de 3 jaar moet hernieuwd worden. Hij stelt voor om het mandaat van de huidige commissaris te verlengen. De stemming zal in de volgende vergadering gebeuren.

Economische situatie

Capro: De gemiddelde dagproductie lag in februari hoger dan gepland. De verkoopvolumes van zowel CPL als van AS lagen onder budget. De verkoopprijs van AS lag, omwille van het seizoenseffect, wel hoger dan wat werd gebudgetteerd. De C6 grondstofprijzen stegen in februari en voor maart wordt een verdere stijging verwacht. De ammoniakprijs daalde in februari en de zwavelprijs bleef stabiel. De energieprijzen zijn dalend, maar blijven hoog. In maart zal de productie op volle capaciteit lopen.

Glasvezel: De productie liep in lijn met het budget. Het verkoopvolume ligt boven budget en de verkoopprijzen liggen op budget. De grondstofprijzen zijn stabiel. De energieprijzen zijn dalend, maar blijven nog relatief hoog. Voor maart verwacht men dat de productie in lijn zal liggen met wat werd gebudgetteerd.

AXX: De productie liep op alle lijnen vrij stabiel en volgens budget. Het verkoopvolume was hoog in februari . Door problemen met de levering van CS2 werd er maar op 2 reactoren NaMBT geproduceerd. De stoomprijs ligt in lijn met het budget. De stroomprijs ligt op hetzelfde niveau als in het 4dekwartaal van 2018. Het Ecluse-netwerk is nog steeds niet volledig operationeel. Tot slot geeft de werkgever nog een toelichting over de optimering van het onderhoudsproces bij AXX.

 I-bus

De werkgever meldt dat de CEO’s van verschillende bedrijven uit de Antwerpse chemie het engagement hebben aangegaan om te onderzoeken of er een gezamenlijk netwerk van collectief vervoer kan worden opgericht. Er zal op regionaal vlak contact opgenomen worden met de vakorganisaties om een groter draagvlak te kunnen creëren.

Fietsenstallingen

In Kallo wordt deze week de overkapping van de fietsenstalling geplaatst. Voor Lillo werd de omgevingsvergunning ontvankelijk verklaart en kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De werkgever verwacht dat de bouwwerken pas na het bouwverlof kunnen starten.