Wat te doen bij ziekte

Men moet het bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de afwezigheid. Bezorg binnen de 48 uur, zaterdag en zondag niet in begrepen, je ziekteattest aan HR.
Vergeet niet om na elke afwezigheid je brievenbus te controleren of er geen briefje van de controlearts inzit. De werkgever heeft het recht je gewaarborgd loon te schrappen indien je je niet tijdig aanbied bij de controlearts !


Dit kan per post: Lanxess NV – HR – Centraal gebouw 7748 – Ketenislaan 2 – B 9130 Kallo.
Per mail: scan je attest of neem een foto en mail naar ziek.be@envalior.com (je moet het originele briefje dan wel ter beschikking houden.)

Bij een langdurige ziekte (2 weken voor een arbeider en 1 maand voor een bediende) kan men best in het bericht de melding geven dat er een ASR (Aangifte Sociale Risico's) moet aangemaakt worden. Dit is een verplichte aangifte voor de werkgever en stelt het ziekenfonds in staat om u een uitkering te bezorgen.

 

Ingeval van ziekte zal de werknemer die zich ziek meldt geen ziektebriefje moeten overmaken aan de werkgever voor de eerste ziektedag van een ziekteperiode. Dit zal kunnen voor drie ziekteperiodes per jaar. (3 x 1 dag) Ook te melden bij HR: ziek.be@envalior.com


Om het gewaarborgd loon bij elke ziekte volledig juist te kunnen berekenen, is het absoluut noodzakelijk om aan HR een attest van de mutualiteit of een uittreksel van de bank te bezorgen waarop de dagelijkse uitkering vermeld wordt!
     vanaf de 15de kalenderdag bij arbeiders
     vanaf de 31ste kalenderdag bij bedienden
Indien men dit niet doet zal zal de bijpassing forfaitair berekend worden wat in sommige gevallen nadelig voor de werknemer kan zijn. Bovendien kan men bij arbeidsongeschiktheid best altijd het ziekenfonds op de hoogte brengen. Indien de afwezigheid langer zou duren vermijd men zo een sanctie van het ziekenfonds wegens een laattijdige aangifte.

 

Herval

Het recht op gewaarborgd loon/wedde voor de eerste 14 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid vervalt wanneer zich, binnen 14 kalenderdagen na het einde van een schorsingsperiode met uitbetaling van de gewaarborgd loon/wedde, een nieuwe schorsing voordoet wegens ziekte of ongeval.
Het recht op gewaarborgd loon/wedde is wel verschuldigd, wanneer betrokkene bewijst dat de nieuwe schorsing het gevolg is van een nieuwe ziekte of ongeval privéleven, of voor de resterende termijn van de eerste 14 kalenderdagen, indien dit nog niet helemaal werd uitbetaald.

GEWAARBORGDE WEDDE/LOON TIJDENS DE EERSTE 30 KALENDERDAGEN

Voor baremieke bedienden buiten proefperiode

De bediende behoudt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een ziekte, andere dan beroepsziekte, of als gevolg van een ongeval privéleven, na het verstrijken van de proefperiode, zijn/haar normale wedde tijdens de eerste 30 kalenderdagen schorsing.

Voor baremieke bedienden in proefperiode en alle arbeiders
Van de 1ste t/m de 14de kalenderdag arbeidsongeschiktheid : 

gewaarborgd loon betaald door de onderneming;

Van de 15de t/m de 30ste kalenderdag arbeidsongeschiktheid :

  1. Mutualiteitvergoeding ten belope van 60 % (voor alleenstaande en gezinshoofd) of 55 % (2-verdieners) van het normale loon/wedde (begrensd tot het uitkeringsplafond van de Ziekte- & Invaliditeitsverzekering)
  2. Bijpassing tot het normale loon/wedde wordt bereikt, betaald door de onderneming.
    Voor het correct berekenen van de bijpassing voor de 15de tot en met de 30ste kalenderdag arbeidsongeschiktheid dient aan HR een attest van de mutualiteit te worden bezorgd, dat de dagelijkse uitkering vermeldt

GEWAARBORGD LOON/WEDDE VANAF DE 31STE T/M DE 60STE KALENDERDAG (VANAF 01.04.1993)

a) Toepassingsgebied Werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de onderneming.

b) Voorwaarden Ononderbroken schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, andere dan beroepsziekte, of als gevolg van een ongeval privéleven en hiervoor normale uitkeringen ontvangen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zwangerschaps-, bevallings- en borstvoedingsverlof vallen buiten deze regeling.

c) Loon/Weddegarantie
Vanaf de 31ste kalenderdag t/m de 60ste kalenderdag ononderbroken schorsing ontvangt de werknemer van de werkgever, boven op de uitkeringen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, een bijpassing tot 100 % wordt bereikt van het bruto belastbaar normale maandloon/maandwedde waarvoor anders tijdens de periode van de schorsing zou gepresteerd geweest zijn.

GEWAARBORGD LOON/WEDDE VANAF DE 61STE KALENDERDAG

Vanaf 01.04.92 gelden voor werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgende loon/weddenwaarborgen bij een ononderbroken schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een ziekte, andere dan een beroepsziekte, of als gevolg van een ongeval privéleven.

VANAF DE 61STE T/M DE 360STE KALENDERDAG ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  1. Mutualiteitsvergoeding ten belope van 60 % (voor alleenstaande en gezinshoofd) of 55 % (2-verdieners) van het normale loon/wedde (begrensd tot het uitkeringsplafond van de Ziekte- & invaliditeitsverzekering);
  2. Bijpassing tot 80 % van het belastbaar normale maandloon/maandwedde, betaald door de onderneming.

VANAF DE 361STE KALENDERDAG ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  1. Mutualiteits- of invaliditeitsvergoeding;
  2. Forfaitaire en maandelijkse bijpassing van de Collectieve invaliditeitsrenteverzekering ten bedrage van 671,58 EUR bruto (stand 1/04/2012), die jaarlijks en forfaitair met 3% zal worden aangepast. Indien deze forfaitaire en maandelijkse rente niet volledig door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald bij volledige inactiviteit, zal dit door de werkgever worden bijgepast tot het volledige bedrag. In geval van deeltijdse hervatting zal het volledige bedrag pro rata uitgekeerd worden, zowel voor deeltijdse als voltijdse werknemers.

TOELICHTING

Gezien de eigen specifieke regelingen vallen zwangerschaps-, bevallings- en borstvoedingsverlof buiten het toepassingsgebied van de hierboven geschetste loon/weddengaranties.