or april 2020

Aangepaste verlofplanning omwille van corona

Wij wijzen erop dat er wel werd afgesproken dat de verlofplanning na april behouden zal blijven, maar dat het nog altijd moet kunnen om verlof te verschuiven naar een ander tijdstip indien de bezetting dit toelaat. De werkgever is het hiermee eens, zolang het verlof verschoven wordt naar een tijdstip waarop de bezetting niet in het gedrang komt.

Sociale verkiezingen 2020

De werkgever meldt dat, door de corona maatregelen, de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2020, wordt opgeschort vanaf dag X+36 en dit minstens voor 6 maanden. De Nationale arbeidsraad heeft het advies gegeven om de verkiezingen te laten doorgaan tussen 16 en 29 november 2020. Indien dit bekrachtigd wordt in een Koninklijk Besluit, kunnen de verkiezingen bij LANXESS nv doorgaan op 16 en 17 november 2020.

CAO104

Wij wijzen de werkgever erop dat CAO104 dit jaar vernieuwd moet worden. De werkgever zegt dat er 2 mogelijkheden zijn; hij kan, zoals gewoonlijk, een nieuw voorstel doen waarop de werknemers een tegenvoorstel kunnen formuleren of er kan afgesproken worden om de huidige CAO104 te verlengen voor 1 jaar. Wij gaan dit onderling bespreken en zullen een antwoord geven op de volgende vergadering.

E.F.I. bespreking

Wij vragen of de E.F.I (Economische & Financiële Informatie) bespreking kan doorgaan op 6 mei. De werkgever zegt dat de aandeelhoudersvergadering gepland staat op 17 mei 2020 en dat deze, desnoods via een telefoonconferentie, zal doorgaan. Maar dan moet eerst de E.F.I. vergadering hebben plaatsgevonden. Hij stelt daarom voor om 6 mei 2020 te behouden voor de E.F.I. bespreking. Mocht het, door de door de regering opgelegde corona maatregelen, niet mogelijk zijn om deze fysiek te laten doorgaan, zal er naar een alternatief gezocht worden.

Wij herinneren de werkgever eraan dat wij in OR149 ons akkoord hebben gegeven om, voorlopig enkel voor het boekjaar 2019, geen geconsolideerde jaarrekening op het niveau van LANXESS nv op te maken. Hier waren enkele voorwaarden aan verbonden; één daarvan was het opnieuw opstellen en verdelen van een jaarverslag van de HR-dienst. Wij verwachten dat dit jaarverslag ten laatste 14 dagen vóór de E.F.I. bespreking aan ons bezorgd wordt. De werkgever zegt dat hij hiervoor zal zorgen.

Jobstudenten

De werkgever zegt dat door de impact en de onzekerheid door de coronacrisis er dit jaar geen beroep zal worden gedaan op jobstudenten. Mocht de algemene situatie tegen de zomer toch nog beter worden, kan de aanpak opnieuw worden bekeken. Wij vragen of er al sollicitanten waren voor vakantiewerk. De werkgever zegt dat er al enkele zich gemeld hadden, zij zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Fietsenstallingen

De werkgever zegt dat er over de indeling van de fietsenstalling in Lillo een consensus is en dat er zal bekeken worden wanneer er met de bouw kan gestart worden.

Wat betreft het opladen van batterijen in de fietsenstalling zegt de werkgever dat de fabrikanten voorschrijven dat dit niet in een vochtige ruimte mag gebeuren. Daarom zullen er in de fietsenstalling speciale kastjes geplaatst worden met elk een eigen stopcontact, zodat batterijen veilig kunnen worden opgeladen. Op onze vraag of er ook zulke kastjes in de fietsenstalling van Kallo worden geplaatst, antwoordt de werkgever dat dat in Kallo niet hoeft omdat deze fietsenstalling, mede door de oriëntatie en de plaats waar ze staat, niet vochtig is.

Parking Zuid

De werkgever zegt dat deze morgen de stroom voor de verlichting van de parking terug werd aangeschakeld. Hij zegt dat deze avond de vaste verlichting weer zal branden. Wat de omheining betreft zegt de werkgever dat hij hoopt dat deze nog voor de stilstand klaar zal zijn.

Milieu

Wij vragen een stand van zaken over de RTO installatie. De werkgever zegt dat deze kortelings zal worden opgestart. Er waren nog wel enkele problemen met de ventilator maar die zijn voorlopig opgelost.

I-bus

De vergadering met de CEO’s van de verschillende bedrijven die gepland stond op 13 maart 2020 is niet doorgegaan.

Wij wijzen erop dat er onlangs een nieuwsbrief van de I-bus is verschenen waarin staat dat er onderhoudswerken gepland staan in de Liefkenshoektunnel. In nacht van 23 op 24 april wordt er gewerkt in de richting van Gent en in de nacht van 24 op 25 april 2020 in de richting van Nederland. Dit zal voor heel wat hinder zorgen voor zowel de opkomende als de afgaande ploegen. Wij vragen om dit nog eens extra te communiceren naar het personeel zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. De werkgever beloofd dat hij het nodige zal doen.

Voor meer info zie nieuwsbrief van 07-04-2020 op: http://www.i-bus.be/history_projects

Economische situatie

Caprolactam: de gemiddelde dagproductie voor maart ligt onder het budget. Het verkoopvolume ligt in lijn met budget, onder meer door de verkoop van de flakes. Voor AS liggen zowel verkoopvolume als prijs onder budget. Door de coronacrisis zal de productie in het tweede kwartaal onder budget blijven. C6 grondstofprijzen zijn na een sterke daling in maart zo goed als ingestort. Voor ammoniak en zwavel blijven de prijzen stabiel. Energieprijzen blijven komende maanden onder budget.

Glasvezel: beide ovens kenden in maart een stabiele productie. Deze trend wordt ook voor april verwacht. Het verkoopvolume ligt voor het eerste kwartaal behoorlijk boven budget, onder meer door de extra volumes voor de compounderingen buiten Europa. De grondstofprijzen blijven waarschijnlijk voor de rest van het jaar stabiel. Energieprijzen blijven dalen.

AXX: NaMBT kende in maart een stabiele productie op 3 straten, NZ liep stabiel op beide lijnen en DM kende een recordproductie, ondanks een onderbreking van 6 dagen door personeelsgebrek wegens ziekte. De belangrijkste afnemers – de fabrikanten van banden en voertuigen – liggen zo goed als stil. Het verkoopvolume voor maart ligt onder budget en de prijzen staan onder druk. Prijzen voor grondstoffen liggen onder budget. En die dalende prijzen gelden ook voor aardgas, stroom; maar vooral voor stoom.

Diagnostiek woon-werkverkeer

Wij melden dat er dit jaar normaal gezien een nieuwe diagnostiek van het woon-werkverkeer moet worden opgemaakt. De werkgever zegt dat hij hiervan op de hoogte is en dat hij het nodige hiervoor zal doen.

Meldingen overuren

Wij zeggen dat we nu de meldingen van de meeste bedrijven ontvangen, behalve van Anon. De werkgever zal uitzoeken wat daar fout loopt.