Maaltijdcheques

Elke werknemer, zowel arbeider als bediende, heeft recht op een maaltijdcheque per gewerkte dag. De maaltijdcheque heeft een nominale waarde van 8,00 euro.

De tussenkomst van de werkgever in de kost van de maaltijdcheque bedraagt 6,91 euro per maaltijdcheque, de persoonlijke bijdrage van de werknemer bedraagt 1,09 euro.

 

Toekenning aantal maaltijdcheques

Maaltijdcheques worden enkel toegekend op basis van effectief geleverde prestaties.

Er worden bijgevolg geen maaltijdcheques toegekend bij afwezigheden voor een volledige dag zoals verlof, inhaalrust voor overwerk, wettelijke feest- en vervangingsdagen, dagen arbeidsongeschiktheid, …

De enige uitzondering hierop is het toekennen van maaltijdcheques bij educatief verlof en/of dagen waarop effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden deelnemen aan ver-gaderingen van overlegorganen of een syndicale vorming volgen.

Uren tijdens dienstopdrachten worden gelijkgesteld met effectief geleverde prestaties voor zover er voor die dagen geen maaltijdvergoeding wordt toegekend.

 

Berekening aantal maaltijdcheques

Het aantal maaltijdcheques wordt vastgesteld op basis van de alternatieve telling.120

Het aantal maaltijdcheques wordt berekend door het totaal aantal effectief gepresteerde ar-beidsuren (zijnde normale werkelijke arbeid, overuren zonder inhaalrust, overuren met verplichte inhaalrust en andere meerprestaties mits inhaalrust) van de werknemer tijdens het kwartaal, te delen door het normaal aantal arbeidsuren per dag in de onderneming vol-gens volgende breuk :

aantal effectief gepresteerde uren tijdens het kwartaal / 6,72

Indien de berekening een decimaal getal oplevert, dan wordt het aantal afgerond naar de hogere eenheid.

Indien het bekomen aantal hoger is dan het maximaal aantal werkbare dagen in een kwar-taal voor een voltijds tewerkgesteld medewerker, dan wordt het aantal tot dit laatste beperkt. Voor Lanxess nv bedraagt het maximum aantal werkbare dagen 65 per kwartaal, verminderd met het aantal wettelijke (vervangende) feestdagen en collectieve arbeidsduur-verminderingsdagen of collectieve vakantiedagen in dat kwartaal.

 

Betalingswijze van de maaltijdcheques

Het berekend aantal maaltijdcheques wordt afgeleverd in electronische vorm, en dit telkens op het einde van elke maand volgend op de maand waarop ze betrekking hebben.

Uiterlijk de laatste dag van de maand, volgend op het einde van het kwartaal, zal een regu-larisatie plaatsvinden om het aantal maaltijdcheques dat werd toegekend in overeenstemming te brengen met het aantal maaltijdcheques waarop de werknemer recht heeft voor het desbetreffende kwartaal volgens berekening.